Daň z příjmu právnických osob UAE

A) Účinnost

Spojené arabské emiráty učinily další krok ve výběru a správě daní.  Po zavedení DPH v roce 2018 uzákonily zákonem Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on Taxation of Corporations and Businesses SAE zavedení daně z příjmu právnických osob (corporate tax-CT) Bude se vztahovat na fiskální rok začínající 1. června 2023 nebo 1. ledna 2024 (v závislosti na běhu fiskálního roku, který si společnosti volí samy).

B) Působnost

Navrhovaný režim CT se bude vztahovat na všechny podnikatelské (tj. obchodní, průmyslové a profesní) činnosti v SAE, s výjimkou těžby přírodních zdrojů, která již podléhá (a bude podléhat) zdanění na úrovni emirátů.

Režim daně z příjmů právnických osob se bude vztahovat i na fyzické osoby, pokud jsou držiteli (nebo ze zákona povinnými držiteli) podnikatelské licence nebo povolení k výkonu obchodních, průmyslových a/nebo profesních činností v SAE. To zahrnuje i příjmy profesionálů na volné noze za činnosti vykonávané na základě licence nebo povolení.

Ministerstvo financí SAE uvedlo, že navrhovaný federální režim daně z příjmů právnických osob se bude vztahovat také na bankovní operace v SAE (ačkoli pobočky zahraničních bank již režimu daně z příjmů právnických osob na úrovni emirátů podléhají).

Zóny volného obchodu:

Bylo rovněž oznámeno, že daňové pobídky pro právnické osoby, které jsou v současné době nabízeny podnikům v zónách volného obchodu, budou i nadále zachovány, pokud podnik v zóně volného obchodu splňuje všechny platné regulační požadavky a neprovádí podnikatelskou činnost v pevninské části SAE. To se může dotknout mnoha podniků, které v současnosti působí jak v pevninské části SAE, tak ve svobodných zónách v rámci režimu dvojího licencování.

Podniky ve svobodných zónách budou přesto muset plnit určité povinnosti v rámci režimu daně z příjmů právnických osob, včetně požadavku na registraci a podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob.

C) Sazby daně

Navrhují se tři různé sazby daně:

  • Sazba 0 % na zdanitelný příjem do výše 375 000 AED (cca 102 000 USD) – tzn. stejně jako hranice u DPH;
  • 9% sazba na zdanitelný příjem nad 375 000 AED; a
  • odlišná sazba (která zatím nebyla oznámena) pro velké nadnárodní společnosti, které dosahují konsolidovaných celosvětových příjmů vyšších než 750 milionů EUR (cca 3,15 miliardy AED) v souladu s druhým pilířem projektu OECD Eroze základu daně a přesouvání zisku (BEPS).

D) Osvobozené příjmy

  • Ministerstvo financí oznámilo, že následující druhy příjmů budou vyňaty z režimu daně z příjmů právnických osob
  • příjmy z těžby přírodních zdrojů (viz výše);
  • dividendy a kapitálové zisky získané podnikem SAE z kvalifikovaných podílů (tj. vlastnický podíl v SAE nebo zahraniční společnosti, která splňuje určité podmínky, jež budou upřesněny v zákoně SAE o CIT;
  • kvalifikované transakce uvnitř skupiny a reorganizace za určitých podmínek, které budou upřesněny v zákoně SAE o dani z příjmu právnických osob;
  • zahraniční subjekty a fyzické osoby, které v SAE neprovozují trvale nebo pravidelně obchodní nebo podnikatelskou činnost, a
  • příjmy zahraničních investorů z dividend, kapitálových zisků, úroků, licenčních poplatků a jiných výnosů z investic.

E) Započitatelnost

Zahraniční daňové kredity. Zahraniční daň z příjmu zaplacenou ze zdanitelného příjmu v SAE bude možné započítat proti splatné dani z příjmu v SAE. V této souvislosti upozorňujeme, že SAE uzavřely více než 130 smluv o zamezení dvojího zdanění, což dále usnadní správné fungování daňového systému v souvislosti s přeshraničním obchodem a vlastnickými vztahy před zavedením daně z příjmu právnických osob v SAE i po něm.

Ztráty. Režim CT umožní podnikům využít vzniklé ztráty (od vstupu režimu CT v platnost) ke snížení zdanitelného příjmu za následující účetní období.

Daňové skupiny. Skupiny společností v SAE se budou moci rozhodnout vytvořit daňovou skupinu a pro účely zdanění s nimi bude zacházeno jako s jediným subjektem, a to za určitých podmínek, které budou stanoveny v zákoně o dani z příjmu právnických osob v SAE. Daňová skupina SAE bude moci podat jediné daňové přiznání za celou skupinu.

Další:

Převodní ceny. Podniky v SAE budou muset rovněž dodržovat pravidla převodních cen a požadavky na dokumentaci založené na pokynech OECD pro převodní ceny.

Příslušné právní předpisy v oblasti CT se stále dokončují. Přestože se režim, který vstoupí v platnost, může nakonec od oznámení Ministerstva financí SAE ještě lehce lišit, podniky působící v SAE (zejména podniky působící jak v pevninské části SAE, tak ve volných zónách v rámci režimu dvojího licencování) by měly zvážit potenciální dopad oznámeného režimu a připravit se na nadcházející změnu zákona.

Souhlasím se vším